Türkiz Medical Center KFT
Általános Szerződési Feltételek


Türkiz Medical Center KFT

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”)

 

 1. Bevezetés

Kérem, gondosan olvassa el Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön időpont foglalásának véglegesítésével, rendelésének beküldésével elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben weboldalunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken: info@turkizmedical.hu

 1. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás, vagy a Szolgáltató más, speciális általános szerződési feltételei eltérő rendelkezése hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Türkiz Meidcal Center KFT, mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által tett ajánlatra, a Szolgáltató által teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre, megállapodásra.

 1. Alapvető fogalmak

Az ÁSZF-ben használt fogalmak értelmezése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény („Eütv.”) rendelkezései az irányadóak.

Beteg/Páciens/Ügyfél: az egészségügyi ellátást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy [Eütv. 3. § a) pontja] (a továbbiakban: „Ügyfél”).

Megrendelő: az Ügyfél vagy az Ügyfél részére a szolgáltatást megrendelő hozzátartozó/harmadik személy.

Szolgáltató: a Türkiz Medical Center Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye és levelezési címe: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 99., cégjegyzékszáma: 13 09 221781, adószáma: 32042186-1-13, amely rendelkezik az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel [Eütv. 3. §

 1. f) pontja].

Szolgáltatás: Szolgáltató által kínált minden olyan tevékenység, melyet Megrendelő megrendelésére az Ügyfél részére végez fizikai közérzetének vagy egészségének támogatása céljából.

Ilyen tevékenységek:

 • telefonos, online vagy személyes konzultációk, tanácsadás
 • fizikális vizsgálatok
 • terápiás terv készítése, illetve különböző önálló (fantázia-)névvel ellátott komplex programok keretei között történő végrehajtása, melyeknek részét képezik személyes vagy közreműködő bevonásával különböző fizio- és manuál terápiás beavatkozások (pl.: gyógytorna, masszázs, kötőszöveti lazítás, stb.) is.
 • Ügyféllel végzett kapcsolattartások különböző platformokon (e-mail, azonnali szöveges üzenet küldő alkalmazások (pl. Messenger, WhatsApp), telefon (sms, hívás), online videó hívásra alkalmas alkalmazások (Zoom, Google Meet, Messenger, WhatsApp, stb.)

Program: Szolgáltató hosszabb távú elköteleződéssel járó együttműködésre tehet ajánlatot a

Szolgáltatás valamely fázisában, amennyiben úgy látja, hogy az Ügyfél személyes érdekét, a gyógyulás esélyét leginkább az támogatja. Az együttműködés időtartamára vonatkozóan szakmai megfontolás alapján, az Ügyfél érdekét szem előtt tartva, Szolgáltató tesz javaslatot egy részletes és személyre szabott terápiás akcióterv keretében, melyet az Ügyfél számára annak elkészítését követően személyes, online vagy telefonos konzultáció keretében prezentál és részleteiben bemutat, megteremtve annak lehetőségét, hogy az Ügyfél azt pontosan és részletekbe menően megismerhesse, mely megalapozott döntésének meghozatalában Őt támogatja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítése során közreműködőt igénybe venni, akinek szolgáltatásait a Megrendelő részére közvetíti/közvetítheti, közvetített szolgáltatásként.

Elérhető szolgáltatásainkról a https://turkizmedical.hu oldalon tájékozódhat vagy elérhetőségeinken és telephelyeinken személyesen is érdeklődhet. Fenntartjuk annak jogát, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben felsorolt tevékenységek közül nem mindegyik érhető el egy adott időpontban.

A Szolgáltató és a Beteg/Páciens/Ügyfél közötti jogviszony tartalma

3.1. A Szolgáltató az Ügyfél részére a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok és előírások betartása, továbbá jelen ÁSZF szerinti feltételek alapján nyújt egészségügyi és fizikai közérzetet javító szolgáltatásokat. A Felek az Ügyfél által választott szolgáltatás(ok) tartalmát jelen ÁSZF és az adott szolgáltatásra esetlegesen kiadott különös szabályok (kiegészítő általános szerződési feltétételek) feltételei alapján határozzák meg.

3.2. Amennyiben egyéb, a Felek között létrejött szerződés mást nem tartalmaz, vagy a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás jellegéből más nem következik, a Felek közötti jogviszony határozatlan időre jön létre, amely időtartam alatt a különböző szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a jelen szerződéses feltételek szerint kerül sor.

3.3. A Megrendelő a szolgáltatást – a szolgáltatás jellegétől függően – online, telefonos vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyes megrendeléssel/igény benyújtásával, illetőleg időpontfoglalással és/vagy az elektronikus szolgáltatás megrendelő kitöltésével rendeli meg és a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó jogi és egészségügyi dokumentáció, tájékoztató anyagok elektronikus úton történő elfogadásával tesz eleget az általános szerződési feltételek elfogadására vonatkozó feltételnek.

3.4. A kiállított számla kifizetésével a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését a Megrendelő részéről elfogadottnak tekinti.

3.5. A szolgáltatásra irányuló jogviszonyt bármelyik fél 30 napos felmondási idő betartásával írásban, indokolás nélkül, bármikor felmondhatja (rendes felmondás). A felmondási idő a felmondó nyilatkozat másik fél általi kézhezvételét követő napon veszi kezdetét, átvétel hiányában a kézbesítést követő ötödik (5.) munkanapon. A Beteg/Páciens/Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felmondása esetén, a felmondás időpontjáig elvégzett szolgáltatások arányos díját (az összes körülmény mérlegelése alapján) köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.

3.6. Súlyos szerződésszegés esetén mindkét fél jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására (rendkívüli felmondás). Bármelyik fél – a másik fél súlyos szerződésszegése esetén – határidő megjelölésével köteles írásban felszólítani a másik felet a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, illetve a kötelezettség teljesítésére. Amennyiben a felszólításban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a másik fél jogosult a jelen szerződés azonnali

hatállyal történő felmondására. Rendkívüli felmondási jogukat a felek kizárólag a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatják. A szerződés a felmondó nyilatkozat másik fél általi kézhezvételének napján szűnik meg. Amennyiben a szerződésszegő magatartás megszüntetésére irányuló felszólítás olyan kötelezettség teljesítésére irányul, amely csak bizonyos időpontban vagy időszakban teljesíthető eredményesen, az írásbeli felszólítás mellőzhető, illetve Felek az e-mail-ben megtett felszólítást jogszerűnek fogadják el.

3.7. A Beteg/Páciens/Ügyfél azonnali hatállyal jogosult az ellátási jogviszonyt felmondani különösen, de nem kizárólagosan: ha a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során ismételten és súlyosan megszegi az irányadó szakmai és/vagy magatartási szabályokat, továbbá a szolgáltatási szerződés rendelkezéseit.

3.8. Azonnali hatályú felmondási oknak minősül a Szolgáltató részéről, különösen, de nem kizárólagosan, ha Ügyfél a szolgáltatási szerződésben foglalt valamely adatszolgáltatási, tájékoztatási és/vagy fizetési kötelezettségének nem vagy 15 napot meghaladó késedelemmel tesz eleget.

3.9. Megrendelés, lemondás:

Ügyfélnek a különböző vizsgálatok, szolgáltatások igénybevételéhez esetenként, előzetesen személyesen, telefonon, vagy az online ügyfélszolgálati felületen elektronikus formában be kell jelentkeznie. Bejelentkezéskor meg kell adnia nevét, érvényes lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, e-mail címét és telefonszámát.

Konzultációra, vizsgálatra vagy különböző alkalmi kezelésekre történő bejelentkezés menete:

 • A Megrendelő a https://turkizmedical.hu weboldalon elhelyezett időpontfoglaló rendszeren keresztül az egyes szolgáltatás típusokra elérhető szabad időpontokra önállóan is bejelentkezhet, melyet a bejelentkező felületen a szükséges személyes adatok megadását követően bankkártyás fizetéssel véglegesíthet, melyről visszaigazoló, a bejelentkezést megerősítő e-mailt kap. A tranzakcióról a számla kiállítása automatikusan megtörténik, melyet e-mailben kiküldünk a Megrendelő részére.
 • Amennyiben banki átutalásra a megrendelés folyamatában Szolgáltató lehetőséget biztosít, az időpontfoglalás véglegesítésére a lefoglalt Szolgáltatás díjáról kiállított díjbekérő kiegyenlítése után kerül sor. A Megrendelő érdekében – hogy más számára a Megrendelő által foglalni kívánt Szolgáltatás és annak időpontja már ne legyen elérhető – Szolgáltató díjbekérőt a kiállítás napjának megfelelő határidővel látja el.
 • Az Ügyfélszolgálaton személyesen indított időpontfoglalás alkalmával Megrendelőnek lehetősége van a helyszínen megfizetni a megrendelni kívánt Szolgáltatás díját. Amennyiben úgy dönt, hogy később – de mindenképpen a Szolgáltatás igénybevétele előtt – fizet, úgy a banki átutalásnál az előző pontban részletezett módon történik a díjbekérő kiállítása és a banki átutalás menete és a kiértesítés a foglalás megerősítéséről.
 • Telefonon történő foglalás esetén a választott Szolgáltatásnak és időpontnak megfelelő összegű díjbekérő kiállítására kerül sor, melynek banki átutalással történő kiegyenlítésével válik véglegessé az időpontfoglalás. Ezért a Megrendelő érdekében – hogy más számára a Megrendelő által foglalni kívánt Szolgáltatás és annak időpontja már ne legyen elérhető – Szolgáltató díjbekérőt a kiállítás napjának megfelelő határidővel látja el.
 • Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a bejelentkezés, időpontfoglalás díjánakkiegyenlítésére szolgáló fizetés különböző módjait (nevezetesen az azonnali online bankkártyás fizetés, banki átutalás, személyes fizetés bankkártyával vagy készpénzben) előzetes, külön ilyen célú tájékoztatás nélkül korlátozza (például kizárólag azonnali online bankkártyás fizetés engedélyezése).

A hosszabb távú elköteleződéssel járó Program megrendelésének állomásai és menete:

 • Az első konzultáció (telefonos, online videó vagy személyes konzultáció) előtt egy kérdőív kitöltése szükséges, melyen az aktuális állapottal kapcsolatos kérdésekre Ügyfél által adott minél részletesebb válaszok segítik Szolgáltatót vagy szolgáltató megbízásából közreműködő szakorvost, manuál terapeutát abban, hogy felkészülten vegyen részt az első konzultáción.
 • Szükséges egy első konzultáción történő részvétel, melyen az állapotfelmérés, az aktuálisan fennálló egészségügyi probléma hátterében álló okok feltárása, valamint – amennyiben rendelkezésre áll – a képalkotó vizsgálat képanyagának közös megtekintése, kielemzése és a klinikai képpel fennálló összefüggésének tisztázása történik.
 • Az első vizsgálat végére optimális esetben rendelkezésre áll minden szükséges információ a probléma okának kezelését és megoldását szolgáló személyre szabott kezelési terv létrehozásához, melynek elkészítésére Szolgáltató ajánlatot tesz. A kezelési tervet a második konzultáción részletekbe…
 • Szolgáltató az előzetes konzultációk alapján az Ügyfél számára aktuális fizikai, illetve egészségügyi problémája megoldásaként létrehozott személyre szabott terápiás akcióterv végrehajtása szerint egy 4-12 hetes Programot kínál, melyet az Ügyfél számára személyes, online vagy telefonos konzultáció keretében prezentál és részleteiben bemutat, megteremtve annak lehetőségét, hogy az Ügyfél azt pontosan és részletekbe menően megismerhesse, a Programmal kapcsolatos kérdéseit feltehesse, mely megalapozott döntésének meghozatalában Őt támogatja.
 • Amennyiben az Ügyfél a Programhoz való csatlakozás mellett dönt, Megrendelő ennek kifejezéseként a Program teljes díjának 10%-át „komolyan gondolom” előlegként Szolgáltató által a megfelelő összegről kiállított díjbekérőt banki átutalással kiegyenlíti.
 • A Megrendelő a Program fennmaradó díját egy összegben vagy az előre meghatározott számú részletekben téríti meg. Egyösszegű fizetés esetén a Program fennmaradó teljes díját, részletekben történő fizetés esetén az esedékes részlet díját téríti meg a Program kezdetéig. Megrendelőnek minden soron következő részletet előre megállapított rendszerességgel és határidőkig szükséges rendeznie a részére az esedékesség előtt megküldött díjbekérő alapján. Az egyes részletek esedékességének napja esetenként eltérő lehet tekintve, hogy minden esetben személyre szabott terápiás terv készül az Ügyfelek számára, melynek időtartama és végrehajtásának menete lényegesen esetenként eltérő lehet.
 • Amennyiben Megrendelő a „komolyan gondolom” előleget nem fizeti be, értelemszerűen nem jogosult a Programban való részvételre.
 • Amennyiben Megrendelő a „komolyan gondolom” előleget befizette, azonban a befizetés és a Program kezdete közötti időszakban eláll a Programban való

részvételtől, a „komolyan gondolom” előleg visszaigénylésére nem jogosult, az bánatpénz címén Szolgáltatót illeti.

 • Amennyiben Megrendelő a Program végrehajtása során, egy soron következő részlet befizetésével késik, úgy Szolgáltató jogosult a soron következő részlet beérkezéséig az Ügyfél kezelési tervének végrehajtását felfüggeszteni. Ha az esedékes részlet megfizetésének késedelme meghaladja a 15 napot, Szolgáltató minden előzetes tájékoztatás nélkül megszüntetheti az Ügyféllel az együttműködést.

Jelen ÁSZF-ben Szolgáltató tájékoztatást ad Megrendelő részére az időpont foglalás következményeiről (a vizsgálati időpont lemondásának szabályairól). Ennek értelmében, amennyiben Ügyfél az előre foglalt időpontot a telefonos, online videó konzultáció, vizsgálat vagy az ellátás tervezett időpontját megelőző munkanap reggel 8 óráig írásban a bejelentkezes@turkizmedical.hu email-címen, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatain (online illetve telefonon) nem mondja le, Szolgáltató 25.000,- Ft, azaz Huszonöt ezer Forint rendelkezésre állási díjat jogosult igényelni és kiszámlázni a Megrendelő részére, amely összeget Megrendelő köteles átutalással megfizetni az e-mail postafiókjába vagy levelezési címére kiküldött számla vagy díjbekérő kézhezvételétől számított 8 napon belül. Kézhezvétel időpontjának minősül a számlát vagy díjbekérőt tartalmazó e-mail fogadó e-mail postafiókba történő megérkezésének időpontja függetlenül attól, hogy az e-mail megnyitásra kerül-e vagy sem, valamint a számlát vagy díjbekérőt tartalmazó tértivevényes levél átvételének időpontja, vagy ha a kézbesítés nem sikerül, akkor a második sikertelen kézbesítést követő munkanap.

A Szolgáltató jelen ÁSZF-be foglaltan is tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatóval folytatott telefonbeszélgetéseket a Szolgáltató minőségbiztosítási, és a Szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok rögzítése céljából rögzítheti. Telefonos vagy személyes időpont egyeztetésre lehetőséget nyitvatartási időben biztosítunk. A nyitvatartási idő után az ügyfélszolgálat elérhetőségét azonban ennek lehetőségét garantálni nem tudjuk.

Az időpontfoglalás a Szolgáltató szóbeli vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé.

A szolgáltatási szerződés aláírás hiányában is érvényes, megrendelésnek minősül a Megrendelő részéről minden olyan szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozat, amely arra irányul, hogy a Szolgáltató egészségügyi vagy fizikai közérzetet javító szolgáltatást nyújtson az Ügyfél részére. Ennek megfelelően a Megrendelő részéről megrendelésnek minősül többek között:

 • telefonon, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, online az informatikai rendszerén keresztül vagy írásban/e-mail útján történő időpontfoglalás meghatározott egészségügyi vagy fizikai közérzetet javító szolgáltatásra vonatkozóan,
 • az egészségügyi szolgáltatás tényleges igénybevétele,
 • az egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában előleg fizetése vagy a szolgáltatás teljes díjának előre történő megfizetése a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató az írásos vagy szóbeli kapcsolattartás során megjelölt határidőket és a megrendelt szolgáltatás elvégzését csak abban az esetben vállalja, ha:

 • az Ügyfél általános és egészségügyi állapota lehetővé teszi a vizsgálat vagy beavatkozás elvégzését
 • az egyeztetett időpontban az Ügyfél a vizsgálaton, konzultáción, online konzultáción vagy telefonhíváson megjelenik és amennyiben vizsgálat is történik, annak elvégzéséhez hozzájárul
 • pontosan betartja az adott vizsgálat előkészítéséhez és elvégzéséhez szükséges – az írásos vizsgálati tájékoztatóban foglalt – előírásokat.

A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés (jelen Általános Szerződési Feltételek) elektronikus úton történő elfogadásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez a Szolgáltató közreműködőket is igénybe vehet, akik tevékenységének minőségéért felelősséget vállal. A Szolgáltató ezen általa megvásárolt szolgáltatásokat részben vagy egészben is értékesítheti változatlan formában, illetve tartalommal az Ügyfél részére, amely szolgáltatások értékesítése – a Szolgáltató döntésétől függően – történhet változatlan (azaz beszerzési) áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult – növelt, vagy csökkentett – áron (közvetített szolgáltatás).

Amennyiben az Ügyfél kivizsgálása/ellátása a Szolgáltató közreműködésével más intézményben történik, vagy Megrendelő a Szolgáltatást más szolgáltatón keresztül rendeli meg, melynek Szolgáltató partner intézménye, akkor a Szolgáltató jogosult az Ügyféltől vagy a partner intézménytől a megrendeléskor a szolgáltatási díj – előlegre vonatkozó eltérő megállapodás hiányában – teljes összegét előre kiszámlázni Ügyfél részére, és ezen összeg megfizetéséig a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. Amennyiben az Ügyfél vagy a partner intézmény a Szolgáltatás megrendelésétől az előleg vagy a teljes szolgáltatási díj megfizetését követően, de még a Szolgáltatás tényleges nyújtása, illetőleg igénybe vétele előtt eláll:

 • A már kifizetett előleg a Szolgáltatót bánatpénz címén megilleti, azaz a Szolgáltató a már kifizetett előleg összegének a visszafizetésére nem köteles,
 • Amennyiben a teljes szolgáltatási díj előre kifizetésre került, Szolgáltató ajánlatot tehet az Ügyfélnek vagy a Megrendelőnek az elállás tárgyát képező Szolgáltatás, az Ügyfél szempontjainak és igényeinek figyelembe vételével történő átütemezésére. Ha az Ügyfél az átütemezést elfogadja, akkor a Megrendelő által kifizetett összeg ellenében, a megrendelt Szolgáltatást változatlan összetétel szerint Szolgáltató köteles a közös megegyezéssel újonnan

meghatározott időpontban teljesíteni (a Szolgáltatás tartalmát illető módosítások Megrendelő és Szolgáltató között közös megegyezés tárgyát képezik). Ha az Ügyfél az átütemezést nem fogadja el, a Szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni és új ajánlatot sem fogad el Szolgáltatótól, akkor Szolgáltató köteles a Szolgáltatás teljes díjának 80%-át Megrendelő Szolgáltatás végleges elutasítását tartalmazó e-mail üzenetének Szolgáltató e-mail postafiókjába történő megérkezését, vagy postai levelének kézhezvételét követő 30 napon belül Megrendelő bankszámlájára visszautalni. Kézhezvétel időpontjának minősül a Szolgáltatás elutasítását tartalmazó tértivevényes levél átvételének időpontja, vagy ha a kézbesítés nem sikerül, akkor a második sikertelen kézbesítést követő munkanap.

Szolgáltató a korábban megrendelt Szolgáltatás lemondását a Szolgáltatás esedékes napját megelőző munkanapon reggel 8 óráig köteles elfogadni. Amennyiben az Ügyfél a megrendelt Szolgáltatást bármilyen oknál fogva mégsem tudja igénybe venni, illetve azon a foglalás típusának megfelelően személyesen vagy a megfelelő platformon nem tud megjelenni és azt előzetesen nem mondja le, akkor a Szolgáltatás teljes összegét köteles a Megrendelő megtéríteni. Indoklás: Ügyfél időpont foglalásával más potenciális Ügyfél számára ugyanazon időpontot elérhetetlenné teszi, így jelen ÁSZF szerinti lemondási időkorláton túli lemondás esetén, vagy ha lemondás nélkül a Szolgáltatás teljesítésének időpontjában nem jelenik meg, Szolgáltatótól elveszi az aktuális időpont más Ügyfél számára történő értékesítésének lehetőségét, ezáltal Szolgáltató annak ellenértékétől Ügyfél miatt elesne.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy jogviszony közte és a Szolgáltató között létesül, így minden díjtételt a Szolgáltatónak köteles megfizetni a kiállított számlán feltüntetett határidőn belül. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a diagnosztikai vizsgálatok, illetve bármely kezelés igénybevételekor a Szolgáltató által szerződött cégek, intézmények felé fizetési kötelezettsége nincs. Kivételt képeznek azon esetek, amikor Szolgáltató továbbirányítja Ügyfelet egy másik szolgáltatóhoz, mellyel partneri megállapodása nincs, ebben az esetben a másik szolgáltatónál elvégzett vizsgálatok és kezelések díját a másik szolgáltató felé téríti meg, másik szolgáltató feltételei szerint.

3.10. Szakorvosi és diagnosztikus vizsgálatok, beavatkozások megszervezése:

 • Megrendelő a vizsgálati időpont lefoglalásával és/vagy az elektronikus megrendelés véglegesítésével tanúsítja, hogy megkapta a szükséges tájékoztatást a diagnosztikai vagy szakorvosi vizsgálatokról/beavatkozásokról, amelyet megértett és valamennyi fogalmat és kérdést megnyugtatóan, az Eütv. előírásaival összhangban, tisztáztak.
 • Szolgáltató a megrendelésnek megfelelő szolgáltatás szervezési tevékenységének a megkezdésére a vonatkozó megbízási díj befizetését követő munkanapon kötelezett. A konkrét diagnosztikai, szakorvosi vizsgálatok, beavatkozások megnevezését és a vonatkozó díjtételeket a megrendelés időpontjában hatályos elektronikus megrendelő tartalmazza.
 • A vizsgálati megrendelő alapján Szolgáltató köteles Ügyfél számára megszervezni a vizsgálati időponto(ka)t. A vizsgálati időpontokról a Szolgáltató telefonon, vagy elektronikusan (online ügyfélszolgálat, e-mail) tájékoztatja Ügyfelet.
 • Megrendelő és/vagy Ügyfél előtt ismeretes, hogy Szolgáltató a megbízás ellátásához jogosult közreműködőket (más egészségügyi szolgáltatókat, szakértőket) igénybe venni, amelyhez Ügyfél kifejezett hozzájárulását adja. A megbízás tartama alatt Szolgáltató Ügyféllel együttműködve jár el és kötelezettségeinek határidőre eleget tesz.
 • Szolgáltató ilyen esetekben a szükséges vizsgálatokat, mint közvetített szolgáltatásokat nyújtja a vele szerződött közreműködők bevonásával. A Szolgáltató kijelenti, hogy valamennyi szükséges diagnosztikai vizsgálatra, azok Ügyfél számára történő elvégzésének időpontjában élő szerződéssel rendelkezik. A közvetített szolgáltatások feltételrendszere Szolgáltató által kötött megállapodásokra alapozott, amelyet a Páciens jogosult megismerni Szolgáltató különböző dokumentációiból, tájékoztatóiból, illetve a közvetített szolgáltatást végző közreműködők által rendelkezésre bocsátott iratokból.
 • Szolgáltató kizárólag felróható magatartásáért felel. Nem minősül Szolgáltató felróható késedelmének, ha a vizsgálatot végző diagnosztikai eszközök és műszerek meghibásodnak, és az adott vizsgálat emiatt szenved késedelmet.
 • Ügyfél felhatalmazza Szolgáltatót, hogy a vizsgálatok megszervezésével kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. Szolgáltató felhatalmazást kap továbbá, hogy a vizsgálati leleteket közvetlenül megkapja, a radiológiai képanyag file-jait Ügyfél nevében a vizsgálatot végző szolgáltatótól kikérje, vagy online hozzáférést kapjon a megtekintéshez, szövettani/molekuláris patológiai vizsgálatokhoz szükséges mintát kikérje („Mintakikérő Lap” kitöltésével) és azt Ügyfél nevében a vizsgálatot végző szolgáltatóhoz eljuttassa, az Eüak.-ban foglalt adatvédelmi szabályok betartásával.

3.11. Felelősség kizárási klauzulák

A felelősség kérdésében speciális esetnek tekintendőek a különböző mintavételi eljárások.

A Szolgáltató kizárja felelősségét, ha:

 • a mintavétel során a levett minta nem tartalmaz a további vizsgálathoz elegendő számú sejtet és ezért a mintavételt meg kell ismételni;
 • amennyiben a mintavételt más egészségügyi szolgáltató szervezte és a mintát a szabályszerűen kiállított és megküldött kikérő ellenére sem adja ki a mintát őrző egészségügyi szolgáltató;
 • a minta igazolható módon elküldésre került, de a szállítás során elveszett, megsemmisült, felhasználásra alkalmatlanná vált (amennyiben a Minta nem személyes átvétele történik);
 • a minta alkalmatlan a diagnosztikai vizsgálat végzésére.

Az általános szabályoktól eltérést jelent, ha a mintavételt nem a Szolgáltató szervezte, ebben az esetben a patológiai vizsgálatok kapcsán vállalt határidő a szövetminta beérkezésétől számít, vagyis a szövetmintának az azt őrző egészségügyi szolgáltató által történő kiadásáért, illetve ezen folyamat időigényéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 1. Az egészségügyi szolgáltatás

Szolgáltató a jelen szerződés hatálya alatt – szolgáltatási díjazás ellenében – az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Ügyfél részére:

4.1. Egészségügyi panasz felmerülése esetén Ügyfél előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben igénybe veheti a Szolgáltató mindenkori szakrendeléseit és szolgáltatásait a Szolgáltató mindenkori díjszabása szerint.

4.2. Ügyfél igénybe veheti az egészségmegőrző program keretében nyújtott szolgáltatásokat. Az egyéni rizikó elemzésen alapuló információk és szakértői javaslatok lehetővé teszik, hogy a tudatos Ügyfél (és/vagy a kezelő orvos) kiválassza a megfelelő betegség(ek) korai felfedezésére irányuló szűrővizsgálatokat, illetve az adott betegség kialakulási kockázatának a csökkentéséért, vagy megelőzéséért az orvostudomány aktuális evidenciái, irányelvei alapján jelentős lépéseket tehessen, valamint szükség szerint igénybe vegye Szolgáltató életmód tanácsadási és egyéb specializált szolgáltatásait.

4.3. Ügyfél előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben igénybe veheti a képalkotó (amennyiben elérhető) és egyéb, a panaszainak a kivizsgálásához szükséges diagnosztikai eljárásokat.

4.4. Ügyfél a megfelelő díjazás ellenében igénybe veheti Szolgáltató úgynevezett betegtámogató orvosi szolgáltatását, amelynek keretein belül a Szolgáltató orvosai/szakértői az Ügyfél problémáját rövid időn belül – a szükséges szakmai/szakorvosi egyeztetésekkel valamint a szakorvosi, diagnosztikai vizsgálatok megszervezésével – igyekeznek megoldani, nyomon követik Ügyfél állapotát és kérésre részletes tájékoztatást, magyarázatot, valamint összefoglaló dokumentációt biztosítanak részére telefonon vagy online.

4.5. Adminisztrációs szolgáltatást biztosít egészségbiztosítókkal kapcsolatos ügyintézés, számlázás esetében. A Szolgáltatás igénybevétele során Felek kötelesek együttműködni [Eütv. 2. § és II. Fejezete] Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében Ügyfél tájékoztatja Szolgáltatót, illetőleg Szolgáltató orvosát mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges.

Amennyiben Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

Szolgáltató kizárólag azokkal a szolgáltatásaival kapcsolatban vállal felelősséget, amelyekhez Ügyfél elegendő adatot/információt és dokumentációt biztosított.

A Szolgáltató a szolgáltatásait munkavállalói, közreműködői, valamint szerződött partnerei igénybevételével nyújtja Szolgáltató vagy szerződött partnereinek a telephelyein azzal, hogy szolgáltatása biztosítása során külső intézmények szolgáltatásait is igénybe veheti.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének a menete

4.6. A szolgáltatások egy részének az igénybevétele – azok jellegétől függően – előzetes bejelentkezést és/vagy egyeztetést igényel, amely elsősorban a bejelentkezés és időpontfoglalás alkalmával a konzultáció előtt kötelezően kitöltendő kérdőív segítségével történik. Amennyiben a kérdőíven adott válaszok indokolják, Szolgáltató e-mailben vagy telefonon felkeresheti Megrendelőt és/vagy Ügyfelet a szóban forgó információk pontosítása vagy további részletek tisztázása céljából. Ha Megrendelő és/vagy Ügyfél szándékosan el kívánja kerülni e kérdőív adekvát kitöltését vagy a pontosítás célját szolgáló utólagos megkeresés alkalmával egyértelműen hárító vagy elutasító magatartást tanúsít, és nem működik együtt – a saját érdekét szolgáló – információ szolgáltatással, Szolgáltató jogosult időpontfoglalását azonnali hatállyal törölni, melyről Ügyfél e-mail üzenetben értesítést kap a foglalás törlését követő egy órán belül.

A bejelentkezésre hétfőtől-péntekig 9 és 18 óra között a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is lehetőség van a +36-30-757-6792 telefonszámon.

4.7. Szolgáltató a regisztrációt, megrendelést és a megfelelő adatrögzítést, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt egészségügyi szolgáltatást.

4.8. Ügyfél az online Megrendelési adatlap kitöltésével és elfogadásával elismeri, hogy a jelen szerződési feltételeket elfogadta és magára nézve kifejezetten kötelezőnek tartja.

 1. A szolgáltatás ellenértéke

5.1. Ügyfél a jelen szabályzat alapján létrejött jogviszony hatálya alatt esetenként igénybevett szolgáltatásokért Szolgáltató részére díjat köteles fizetni. A Szolgáltatónál igénybe vehető alap egészségügyi szolgáltatások (pl.: különböző típusú konzultációk, vizsgálatok) mindenkori díjai Szolgáltató online ügyfélszolgálati, informatikai rendszerében, valamint a Szolgáltató telephelyein ismerhetők meg, illetve Szolgáltató személyesen, írásban és/vagy telefonon is tájékoztatást biztosít az érdeklődők részére. Ugyanakkor Szolgáltató speciális, személyre szabott szolgáltatásokat is kínál, melyek díja esetenként és egyénenként, valamint igénytől függően eltérhet. Ez utóbbi esetben Szolgáltató (vagy valamely orvos/értékesítő képviselője) részletes egyedi ajánlatban tájékoztatja Megrendelőt és/vagy Ügyfelet szóban és írásban egyaránt az ajánlat részét képező szolgáltatásokról és azok díjáról.

5.2. Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét készpénzzel, bankkártyával, banki átutalással egyenlítheti ki.

5.3. A megrendelt és Szolgáltató (vagy közreműködői) által elvégzett diagnosztikus vizsgálatok díjai nem tartalmazzák a vizsgálati eredmény(ek) szakorvosi kiértékelésének költségeit, vagy a vizsgálati eredmény(ek) elemzéséhez, megbeszéléséhez szükséges szakorvosi konzultációs díjakat.

5.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások díja nem minden esetben ismert – (különösen, de nem kizárólag: a vizsgálat során fellépő, előre nem látható szövődmények megfelelő ellátása miatt), vagy szakmai okok miatt kiegészítő vizsgálat(ok), beavatkozás(ok) végrehajtása válik szükségessé.

A Megrendelő tudomásul veszi és kötelezettséget vállal mindazon szolgáltatási díjak megtérítésére (köztük a diagnosztikai és terápiás folyamat közben felmerülő költségek utólagos megtérítésére is), amelyek:

 • az orvosi vagy diagnosztikus vizsgálat során feltárt tényező(k) miatt szakmai szempontok alapján került(ek) elvégzésre
 • elvégzésük indokolt és szükséges a pontos diagnózis felállításához (pl. radiológiai képalkotó vizsgálatok, mintavétel, immunhisztokémiai vagy egyéb szövettani/patológiai vizsgálatok stb.)
 • a vizsgálat/beavatkozás során felmerülő új körülmény, vagy szövődmény (pl. vérzés stb.) miatt kerül(nek) elvégzésre

5.5. A Szolgáltató a megrendelt vizsgálat (vagy beavatkozás) díjának a teljes megtérítésére jogosult és így a Megrendelő kötelezettséget vállal a szolgáltatási díj 100%-os megtérítésére abban az esetben is, ha Ügyfél:

 • nem jelenik meg a vizsgálaton
 • késik a vizsgálatról
 • illetve a vizsgálatra való felkészülés során nem tartja be az előzetes írásos vizsgálati tájékoztatóban foglaltakat és bármely – az előzőekben felsorolt ok(ok)ból a megrendelt vizsgálat vagy beavatkozás nem végezhető el.

Megrendelő a jelen Általános Szerződési feltételek elfogadásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal Szolgáltató által elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékének teljesítésére.

Amennyiben a szolgáltatás díj teljesítése az esedékességkor nem történik meg (pl. átutalás, stb.), akkor Megrendelő a számla kiegyenlítésére oly módon is kötelezettséget vállalhat, hogy felhatalmazza Szolgáltatót az esedékes számla beszedési megbízással való bevételezésére.

Szolgáltató a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén késedelmi kamatot jogosult felszámítani és alkalmazhatja a jogszabályokban meghatározott egyéb jogkövetkezményeket.

Szolgáltató a szolgáltatási díjait bármikor – azok közzétételével egyidejűleg – jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosítás a közzététel időpontját követően megrendelt szolgáltatásokra terjed ki, a már igazoltan megrendeltekre nem.

 1. Fizetési feltételek

Az előző pontok szerint kiállított számlák, a számla keltének napján hatályos számviteli és adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Szolgáltató jogosult a számlát, annak mellékletét postai úton megküldeni a Páciens részére. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.

 1. Adatvédelem, tájékoztatás, titoktartás

7.1. Ügyfél önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja a Türkiz Medical Center KFT-nek és az általa meghatározott, kizárólag az eredményes vizsgálatok és kezelések elvégzéséhez bevont közreműködőinek, hogy biológiai mintáját, valamint személyes és különleges adatait kezeljék.

7.2. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfél által megadott és Ügyféltől a szolgáltatás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy kivizsgálásának, gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait Szolgáltató statisztikai, tudományos és kutatási célokra anonim módon felhasználja.

7.3. Ügyfél úgy nyilatkozik, hogy Szolgáltató számára szolgáltatott adatok teljes körűek és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót köteles haladéktalanul tájékoztatni.

7.4. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait (lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím) Szolgáltató az adatbázisában rögzítse és Szolgáltató tájékoztatást/hírlevelet küldjön a vizsgálati, konzultációs időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a továbbiakban szakmailag javasolt vizsgálatokról, az egészség megőrzésre, betegség megelőzésre vonatkozó legújabb tudományos eredményekről, valamint piackutatás és marketing célú megkereséssel éljen Szolgáltató újdonságaival, illetve tervezett termék- és szolgáltatásfejlesztésével kapcsolatban. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő ezen adatait harmadik fél részére nem adja ki.

 1. Vegyes rendelkezések

8.1. Jelen ÁSZF-re és a Felek jogviszonyára a magyar jog rendelkezései irányadók. A Felek az esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton rendezik, annak eredménytelensége esetén alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság/törvényszék eljárásának.

8.2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az Eütv., az Eüak., valamint az egyes szakmai szabályokat tartalmazó jogszabályok rendelkezései irányadók.

8.3. Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, különösen, de nem kizárólag, a jogszabályváltozások, szakmai előírások, protokollok standardjainak a változása esetén, valamint ha azt a profil- és szolgáltatások portfóliójának bővítése indokolttá teszik.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. szeptember 1. napján lépnek hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényesek.

Türkiz Medical Center KFT.